Klauzula informacyjna dot. rekrutacji

Praca » Klauzula informacyjna dot. rekrutacji

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaną rekrutacją w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Dane do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub adres e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl.  

2.     W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wchodzą również cztery delegatury znajdujące się w:

                a)      Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz – adres e-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl;

                b)      Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-500 Konin – adres e-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl; 

                c)      Lesznie, plac Jana Metziga 1, 64-100 Leszno – adres e-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl; 

                d)     Pile, Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła – adres e-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl.

3.  Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub adresem e-mail: iod@poznan.wiih.gov.pl.

4.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji                       w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

6.   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do:

      na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

      na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

8.      Nie posiada Pani/Pan prawa do:

        usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

        przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10.  Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni od rozpoczęcia aplikowania na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

12.  Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa).