Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Dane do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub adres e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl.  

2.      W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu wchodzą również cztery delegatury znajdujące się w:

a)      Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz – adres e-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl;

b)      Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-500 Konin – adres e-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

c)      Lesznie, plac Jana Metziga 1, 64-100 Leszno – adres e-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

d)     Pile, Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła – adres e-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl.

3.      Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3,
60-967 Poznań lub adresem e-mail:
iod@poznan.wiih.gov.pl.

4.      Podstawą prawną działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku  o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1930 ze zm.).

5.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)      art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)     art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.

6.      Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

7.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

8.      Posiada Pani/Pan prawo do:

        na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

        na podstawie art. 16 RODO – sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

        na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

9.      Nie posiada Pani/Pan prawa do:

        usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

        przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

        sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

11.  Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 123) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 41, poz. 67 ze zm.).

13.  Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa).

 

  


Wytwarzający: IOD IH Tomasz Surdyk

Udostępniający: Piotr Jęczkowski 16.08.2019 r.

Ostatnio zmodyfikował: Piotr Jęczkowski 16.08.2019 r.